Nota Ulangkaji Fizik SPM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Tingkatan 4

01 Pengenalan Kepada Fizik


02 Daya dan Gerakan


03 Daya dan Tekanan


04 Haba


05 Cahaya

 1. Pantulan Cahaya
  1. Cermin Satah
  2. Cermin Melengkung
   1. Cermin Cekung
   2. Cermin Cembung
   3. Mencari Kedudukan dan Saiz Imej
   4. Gambarajah Sinar dan Jenis Imej
 2. Pembiasan Cahaya
  1. Hukum Snell
  2. Indeks Biasan
  3. Fenomena Semulajadi Akibat Daribapa Pembiasan Cahaya
 3. Pantulan Dalam Penuh dan Sudut Genting
  1. Fenomena Berhubungkait Pantulan Dalam Penuh
 4. Kanta
  1. Kuasa Kanta
  2. Kanda Cembung
   1. Ciri-ciri imej yang Dibentuk oleh Kanta Cembung
  3. Kanta Cekung
   1. Ciri-ciri imej yang Dibentuk oleh Kanta Cekung
  4. Persamaan Kanta
 5. Alat-alat Optik
  1. Kanta Pembesar
  2. Kamera
  3. Projektor Slaid
  4. Teleskop Astronomi
  5. Mikroskop Majmuk
 6. Senarai Formula - Peta Minda

Soalan-soalan Objektif

 1. Pantulan Cahaya – Cermin Satah (4 Soalan)
 2. Pantulan Cahaya (5 Soalan)
 3. Pembiasan (7 Soalan)
 4. Pantulan Dalam Penuh (5 Soalan)
 5. Kanta (5 Soalan)
 6. Kanda - Soalan-soalan Pengiraan (4 Soalan)
 7. Alat-alat optik (4 Soalan)

Tingkatan 5

01 Gelombang

 1. Gelombang
  1. Muka Gelombang
  2. Jenis Gelombang
  3. Graf Sesaran-Jarak
  4. Graf Sesaran-Masa
  5. Ayunan Paksa dan Pelembapan
  6. Resonans
 2. Fenomena Gelombang
  1. Pantulan
   1. Pantulan Gelombang Cahaya
   2. Pantulan Gelombang Bunyi
  2. Pembiasan
   1. Laju Gelombang
   2. Pembiasan Gelombang di Sempadan
   3. Pembiasan dalam Kehidupan Harian
   4. Pembiasan Gelombang Cahaya
   5. Pembiasan Gelombang Bunyi
   6. Fenomena Berhubungkait dengan Pembiasan Gelombang Bunyi
  3. Belauan
   1. Belauan Gelombang Cahaya
   2. Belauan Gelombang Bunyi
  4. Interferens
   1. Wave Pattern of Interference
   2. Interference of Light Wave
   3. Interference of Sound Wave
 3. Gelombang Bunyi
  1. Kenyaringan dan Kelangsingan
  2. Aplikasi-aplikasi Gelombang Bunyi
 4. Gelombang Elektromagnet
  1. Spektrum Gelonbang Elektromagnet
  2. Aplikasi-aplikasi Gelombang Elektromagnet
 5. Senarai Formula - Peta Minda

Soalan-soalan Objektif

 1. Memahami Gelombang 1 – Ayunan (4 Soalan)
 2. Memahami Gelombang 2 – Asas Gelombang (8 Soalan)
 3. Memahami Gelombang 3 – Soalan-soalan Pengiraan (5 Soalan)
 4. Fenomena Gelombang 1 – Pantulan dan Pembiasan (7 Soalan)
 5. Fenomena Gelombang 2 – Belauan (4 Soalan)
 6. Fenomena Gelombang 3 – Interferens (5 Soalan)
 7. Sound Wave (6 Soalan)
 8. Gelombang Elektromagnet – Asas(6 Soalan)
 9. Gelombang Elektromagnet – Gelombang Cahaya (7 Soalan)


02 Elektrik

 1. Asas Elektrik
  1. Caj Elektrik
  2. Medan Elektrik
  3. Kesan-kesan Medan Elektrik
   1. Kesan Medan Elektrik ke Atas Bola Pingpong yang Bersalut Bahan Konduktor
   2. Nyalaan Lilin Di Dalam Medan Elektrik
  4. Arus Elektrik
  5. Keupayaan dan Beza Keupayaan Elektrik
   1. Hubungan di Antara Arus dan Beza Keupayaan
   2. Rintangan
 2. Litar Bersiri dan Litar Selari
  1. Rintangan di Dalam Litar Bersiri dan Litar Selari
   1. Membandaingkan Rintangan di Dalam Litar Bersiri/Selari/Bergabung
   2. Mencari Rintangan bagi Perintang Tunggal
  2. Arus Elektrik Dalam Litar
  3. Keupayaan dan Beza Keupayaan di Dalam Litar
  4. Mencari Arus Elektrik di Dalam Litar Bersiri
  5. Mencari Arus Elektrik di Dalam Litar Selari
  6. Mencari Beza Keupayaan di Dalam Litar Bersiri
 3. Daya Gerak Elektrik (d.g.e.)
  1. Perbandingan di Antara Daya Gerak Elektrik dan Beza Keupayaan
  2. Rintangan Dalam dan Kehilangan Beza Keupayaan
  3. Mengukur d.g.e. dan Rintangan Dalam
   1. Litar Terbuka/Litar Tertutup
   2. Persamaan Serentak
   3. Graf Linear
 4. Tenaga, Kuasa dan Kecekapan Elektrik
  1. Tenaga Elektrik
  2. Kuasa Elektrik
   1. Jumlah Kuasa
   2. Kadar Elektrik
   3. Penggunaan Tenaga Elektrik
  3. Kecekapan Alat-alat Elektrik
  4. Langkap-langkah untuk Menjimat Tenaga Elektrik
 5. Senarai Formula - Peta Minda

Soalan-soalan Objectif

 1. Caj dan Medan Elektrik (6 Soalan)
 2. Arus Elektrik (7 Questions)
 3. Beza Keupayaan (5 Soalan)
 4. Hukum Ohm dan Rintangan (7 Soalan)
 5. Memahami Litar - Rintangan (7 Soalan)
 6. Memahami Litar -  Arus Elektrik (4 Soalan)
 7. Memahami Litar -  Beza Keupayaan (6 Soalan)
 8. Daya Gerak Elektrik (7 Soalan)
 9. Tenaga dan Kuasa Elektrik (7 Soalan)

03 Keelektromagnetan

 1. Pengenalan Kepada Kemagnetan (Ulangkaji)
 2. Elektromagnet
  1. Dawai Lurus
  2. Gegelung Bulat
  3. Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Elektromagnet
   1. Loceng Elektrik
   2. Geganti Elektrik
   3. Pemutus Litar
   4. Cuping Telinga Telefon
 3. Daya Saling Tindakan antara Konduktur Membawa Arus dengan Medan Magnet
  1. Kesan Daya Putaran Ke Atas Konduktur Membawa Arus dalam Medan Magnet
   1. Meter Gegelung Bergerak
   2. Motor Arus Terus
   3. Alat Pembesar Suara
  2. Daya di Antara Dua Konduktur Membawa Arus
 4. Aruhan Elektromagnet
  1. Hukum Faraday dan Hukum Lenz
  2. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Dawai Lurus
  3. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Aruhan Elektromagnet
   1. Penjana Arus Terus
   2. Penjana Arus Ulangalik
  5. Arus Terus dan Arus Ulangalik
  6. Punca Min Kuasa Dua Bagi Beza Keupayaan dan Arus
 5. Transformer
  1. Jenis Transformer and Soalan Pengiraan
  2. Faktor-faktor Mempengaruhi Kecekapan Transformer
 6. Menjana dan Menghantar Kuasa Elektrik
  1. Sumber-sumber Tenaga yang Digunakan Untuk Menjana Kuasa Elektrik
   1. Hidroelectrik
   2. Bahan Api Fosil
   3. Tenaga Cahaya
   4. Tenaga Nuclear
   5. Tenaga Biomass
   6. Tenaga Angin
  2. Penghataran Elektrik
  3. Rangkaian Grid Nasional
 7. Senarai Formula - Peta Minda

Soalan-soalan Objectif

 1. Pengenalan Kepada Kemagnetan (5 Soalan)
 2. Elektromagnet – Dawai Lurus dan Gegelung Bulat(6 Soalan)
 3. Elektromagnet – Solenoid (6 Soalan)
 4. Kegunaan Elektromagnet (5 Soalan)
 5. Daya Saling Tindakan antara Konduktur Membawa Arus dengan Medan Magnet (7 Soalan)
 6. Aruhan Elektromagnet (7 Soalan)
 7. Penjana Arus Terus/Arus Ulangalik (5 Soalan)
 8. Transformer (5 Soalan)
 9. Transformer – Soalan-soalan Pengiraan (4 Soalan)
 10. Menjana dan Menghantar Kuasa Elektrik (5 Soalan)
 11. Ujian Keseluruhan (20 Soalan)

04 Electronik

 1. Osiloskop Sinar Katod
  1. Pancaran Termion
  2. Sinar Katod
  3. Struktur Osiloskop Sinar Katod
  4. Cara Menguna Osiloskop Sinar Katod
  5. Kegunaan-kegunaan Osiloskop Sinar Katod
   1. Mengukur Beza Keupayaan
   2. Menyukat Sela Masa yang Singkat
   3. Memaparkan Bentuk Gelombang
 2. Semikonduktor
  1. Lohong dan Elektron Bebas
  2. Pendopan Semikonduktor
  3. Semikonduktor Jenis N
  4. Semikonduktor Jenis P
  5. Ringkasan
 3. Diod Semikonduktor
  1. Pincang ke Depan dan Pincang Songsang
  2. Diod Sebagai Rektifier
  3. Rektifikasi Gelombang Penuh
  4. Kapasitor Sebagai Perata Arus
 4. Transistor
  1. Cara Menyambung Transistor
  2. Arus di Dalam Transistor
  3. Kegunaan-kegunaan Transistor
   1. Amplifier Arus
   2. Suis Automatik
    • Suis Kendalian Cahaya
    • Suis Kendalian Bunyi
    • Suis Kendalian Haba
 5. Get Logik
  1. Simbol, Algebra Boole dan Jadual Kebenaran
  2. Gabungan Get Logik
  3. Get TAKDAN Sebagai Get Semesta
 6. Senarai Formula - Peta Minda

 7. Soalan-soalan Objectif

  1. Pancaran Termion dan Sinar Katod (5 Soalan)
  2. Osiloskop Sinar Katod (5 Soalan)
  3. Semikonduktor (5 Soalan)
  4. Semikonduktor Diode (6 Soalan)
  5. Transistor (7 Soalan)
  6. Get Logik (5 Soalan)

05 Keradioaktifan

 1. Komposisi Nukleus
 2. Keradioaktifan
  1. 3 Jenis Pancaran Radioaktif
  2. Ciri-ciri Pancaran Radioaktif
 3. Alat-alat Pengesan Radioaktif
  1. Elektroskop Daun Emas
  2. Tiub Geiger-Muller
  3. Kebuk Awan
  4. Pembilang Bunga Api
  5. Filem Fotograf (Dosimeter)
 4. Reputan Radioaktif
  1. Reputan Alfa
  2. Reputan Beta
  3. Reputan Gama
  4. Siri Reputan
 5. Setengah Hayat
 6. Kegunaan Bahan Radioaktif
  1. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Kaji Purba
  2. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Industri
  3. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Perubatan
  4. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Pertanian
 7. Tenaga Nukear
  1. Pembelahan Nukleus
   1. Tindak Balas Berantai
  2. Pelakuran Nukleus
  3. Menjana Elektrik Daripada Pembelahan Nukleus
 8. Senarai Formula - Peta Minda

Soalan-soalan Objektif

 1. Keradioaktifan (8 Soalan)
 2. Reputan Radioaktif (10 Soalan)
 3. Tenaga Nuklear (5 Soalan)