Pecutan

Pecutan

 1. Pecutan ialah kadar perubahan halaju. Ia mengukur betapa cepatnya halaju sesuatu objek berubah.
 2. Pecutan ialah kuantiti vektor. Ia mempunyai magnitud dan arah.
 3. Unit SI bagi pecutan ialah meter sesaat sesaat (ms-2).
 4. Jika halaju pergerakan berkurang, nilai pecutan menjadi negatif dan ia dikatakan mengalami nyahpecutan.

Acceleration

 1. Acceleration is defined as the rate of velocity change. It is a measure of how fast the velocity change.
 2. Acceleration is a vector quantity.
 3. The unit of acceleration is ms-2.
 4. An object moving with a velocity that is decreasing is said to be experiencing deceleration.

Persamaan


Contoh:
Sebuah kereta bergerak dari pegun mencapai halaju 36 ms-1 dalam 8 saat. Berapakah pecutan kereta itu?
A car travels from a stationary position and reach a velocity of 36 ms-1 in 8 seconds. What is the acceleration of the car?

Answer:

Halaju awal, u = 0
Halaju akhir, v = 36 ms-1
Masa yang diambil, t = 8s
Pecutan, a = ?
  a= vu t a= 360 8 =4.5m s 2

Nota Tambahan

 1. Objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan memecut.
 2. Perubahan halaju mungkin adalah
  1. perubahan laju
  2. perubahan arah
 3. Suatu objek dikatakan bergerak dengan pecutan seragam, apabila halajunya berubah dengan kadar yang tetap.

Additional Notes

 1. An object that experiences changes in velocity is said to have acceleration.
 2. Changes of velocity can be
  1. change of speed
  2. change of direction
 3. An object traveling with a constant acceleration, a, if the velocity changes at a constant rate.